Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 01/8/2022 và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh năm 2023

Cập nhật: 16/03/2023 18:00

Sáng 16/3/2023 thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Quận ủy, Đảng ủy phường Đồng Hòa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 01/8/2022 của BCH Đảng bộ thành phố về "Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2023"; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh năm 2023.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình – Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản (Ban Tuyên giáo Thành ủy), Báo cáo viên thành phố truyền đạt đến đảng viên của đảng bộ phường nội dung quan trọng của Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, nhấn mạnh quan điểm được xác định trong Nghị quyết số 07 đó là: Công tác tư tưởng là lĩnh vực trọng yếu, động lực to lớn để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố với sự tham gia của nhân dân. Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”, đồng chí Đỗ Thanh Bình giới thiệu hệ thống các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố liên quan đến nội dung chuyên đề; đồng thời nhấn mạnh các nguồn lực kinh tế Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra và chỉ dẫn cách khai thác, huy động, sử dụng nguồn lực của Hải Phòng để Hải Phòng có thể khai thác, huy động, sử dụng cho xây dựng và phát triển…

Các tin đã đăng