UBND phường ban hành Thông báo Tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật: 28/02/2023 21:00